Regulamin gwarancji i reklamacji

1. Firma TV PRODUCTS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parkowej 12, 43-365 Wilkowice, nazywana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie towary w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie 2 lat od daty ich odebrania przez Klienta.

2. Gwarant oświadcza, że odpowiada za jakość dostarczanych towarów i dokłada wszelkich starań, by dostarczane rzeczy były wolne od wad. W przypadku, gdy mimo tego, rzecz zakupiona przez Klienta posiada wadę fizyczną, powodującą niemożność użytkowania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, lub została wydana Klientowi w stanie niekompletnym, Klientowi przysługuje prawo do reklamowania w/w rzeczy.

3. W ramach reklamacji Klient może zażądać od Gwaranta: a) Nieodpłatnej naprawy rzeczy, b) Wymiany rzeczy na nową, lub jeśli powyższe jest niemożliwe: c) Obniżenia ceny rzeczy, d) Odstąpienia od umowy (wyłącznie, jeśli wada jest istotna).

4. Po otrzymaniu żądania od Klienta Gwarant zobowiązuje się ustosunkować w ciągu 14 dni od otrzymania rzeczy od Klienta do żądania.

5. Gwarant może odmówić spełnienia żądania Klienta, mając na uwadze techniczne możliwości jego wykonania, jak i koszty jakie niesie za sobą roszczenie. W tej sytuacji Klient może zmienić żądanie na inne zgodnie z podpunktem 3.

6. W przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Gwarant może nie uznać tych żądań i w zamian zaproponować Klientowi naprawę lub wymianę towaru.

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8. Aby reklamować zakupiony przez siebie towar należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:
8.1. W celu reklamowania towaru należy skontaktować się z serwisem firmy pod numerem 33/471 17 33 w godzinach przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych tj. od 10 do 16, od poniedziałku do piątku.
8.2. Podczas rozmowy z konsultantem zostanie ustalony sposób wysyłki reklamowanego towaru do Gwaranta. Dostępne są następujące sposoby wysyłki towaru do Gwaranta (zależne od rodzaju i wagi towaru oraz od możliwości Klienta):
a) Wysyłka towaru Pocztą Polską poprzez usługę eZwrot
b) Wysyłka towaru Pocztą Polską poprzez usługę Paczka48
c) Odbiór towaru od Klienta przez firmą kurierską (ciężkie towary, wyłącznie na zlecenie Gwaranta),
8.3. Jeśli podczas rozmowy Klienta z konsultantem serwisu zostanie wybrany eZwrot jako sposób wysyłki reklamowanego towaru wówczas, aby nadać paczkę należy:

1. Zabezpieczyć i zapakować reklamowany towar dołączając do paczki wypełnioną kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu (np. paragony fiskalny).
2. Wejść na stronę Poczty Polskiej EZWROTY
3. Podać nazwę sklepu: tvproducts oraz numer otrzymanej przez siebie przesyłki.
4. Wypełnić formularz podając swoje dane adresowe i wybierając placówkę poczty, na której zostanie nadana przesyłka
5. Wydrukować i nanieść na paczkę wygenerowaną przez system etykietę adresową.
6. Nadać paczkę w wybranym przez siebie urzędzie pocztowym.
8.4. Jeśli podczas rozmowy Klienta z konsultantem Serwisu zostanie wybrana Paczka48 jako sposób wysyłki reklamowanego towaru wówczas należy:

1. Zabezpieczyć i zapakować reklamowany towar dołączając do paczki wypełnioną kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu (np. paragony fiskalny).
2. Zapisać podany przez konsultanta numer umowy.
3. Z numerem umowy i zapakowaną paczką udać się do wybranej placówki Poczty Polskiej.
4. Wypełnić druk nadania paczki wg. poniższego wzoru:

wzor

5. Nanieść etykietę adresową na paczkę
6. Nadać na adres Gwaranta.

8.5. Jeśli podczas rozmowy Klienta z konsultantem Serwisu zostanie wybrana Firma Kurierska jako sposób wysyłki reklamowanego towaru wówczas należy:
1. Zabezpieczyć i zapakować reklamowany towar dołączając do paczki wypełnioną kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu (np. paragony fiskalny).
2. Oddać paczkę kurierowi w terminie ustalonym podczas rozmowy z konsultantem.


9. Dostawa niesprawnej rzeczy do Gwaranta, jak i jej zwrot po naprawie odbywa się na koszt Gwaranta i wyłącznie na zasadach omówionych w punkcie 8 niniejszego regulaminu.

10. Gwarancją nie są objęte wady towaru powstałe na skutek niewłaściwej instalacji, obsługi lub użytkowania, które stoi w sprzeczności z instrukcją obsługi.